انواع روش های ایجاد سابکولینگ : 
به طرق مختلفی می توان دمای مبرد خروجی از کندانسور را کاهش داد . این مساله به شرایط کاری سیستم ، نوع مبرد و مقدار سابکولینگ مورد نیاز بستگی خواهد داشت . در طراحی کندانسور می توان تا 3 درجه کلوین سابکولینگ در پایین دست کندانسور ایجاد کرد . مایع مبرد پس از خروج از کندانسور وارد رسیور ( در صورت نصب)می گردد . در رسیور نیز با محیط تبادل حرارت انجام داده و دمای آن مجددا کاسته می شود .مبرد سرد شده هنگام خروج از رسیور دچار افت فشار شده و متناسب با آن افت فشار از میزان سابکول آن کاسته می گردد. اگر افت فشار ایجاد شده زیادتر از افت دمای ایجاد شده در کندانسور  و رسیور باشد در اینصورت ممکن است مبرد شروع به جوشش کرده و پدیده Flash gas  اتفاق بیافتد . این مساله ممکن است در سایر قسمت های خط مایع از قبیل فیلتر درایر ، شیرها و اتصالات نیز اتفاق بیافتد . لذا باید به اینکه توجه داشت که اولا میزان سابکول قبل از شیر انبساط حائز اهمیت است و دوما میزان سابکول ایجاد شده در خط مایع بایستی از افت فشار معادل خط که باعث از بین رفتن سابکول می گردد بیشتر باشد . 
در ادامه به چند روش افزایش میزان سابکول مبرد اشاره می گردد.